Chương trình học

Chương trình đào tạo của BeWay

BeWay có nhiều lớp học phù hợp với mọi nhu cầu của các bạn từ sơ cấp đến trung cấp, từ vỡ lòng đến trình độ biên phiên dịch.
lớp tiếng Nhật khuyến học

chương trình cơ bản
Bắt đầu


cấp

Thời lượng cần học: 300 tiết
Mục tiêu đào tạo
 • Nắm vững ngữ pháp sơ cấp
 • Có khả năng đàm thoại hằng ngày, đơn giản
 • Có khả năng viết câu văn dễ
 • Có khă năng đọc những đoạn văn ngắn khoảng 50 ~ 100 chữ
 • Học hết 100 hán tự, 800 từ vựng

Bạn có thể rút ngắn thời gian học bằng LỚP CẤP TỐC

 • Tất cả mọi người
 • 60 tiết
  • Kana Nyumon
  • Minna no Nihongo 1 (bài 1~3)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC1, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo 1 (bài 4~10)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC2, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo 1 (bài 11~18)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC3, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo 1 (bài 19~25)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong 4 lớp sơ cấp 1 hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 日本語チャレンジ N5: 文法と読む練習, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N5
 • Tất cả mọi người
 • 60 tiết
  • Kana Nyumon
  • Minna no Nihongo 1 (bài 1~3)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC1, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo 1 (bài 4~10)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC2, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo 1 (bài 11~18)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC3, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo 1 (bài 19~25)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong 4 lớp sơ cấp 1 hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 日本語チャレンジ N5: 文法と読む練習, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N5
N5

Sơ trung cấp

Thời lượng cần học: 300 tiết
Mục tiêu đào tạo
 • Nắm vững ngữ pháp căn bản sơ cấp và sơ trung cấp
 • Có khả năng đàm thoại hằng ngày
 • Có khả năng viết câu văn dễ
 • Có khă năng đọc những đoạn văn ngắn khoảng 100 ~ 300 chữ
 • Học hết 300 hán tự, 1500 từ vựng

Bạn có thể rút ngắn thời gian học bằng LỚP CẤP TỐC

 • Các bạn đã học xong lớp SC4, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 26~32)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC5, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 33~39)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC6, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 40~46)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC7, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 47~50)
  • どんな時どう使う日本語表現文型200
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • Các bạn đã học xong lớp SC8, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 日本語チャレンジ N4: 文法と読む練習, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N4
 • các bạn đã học xong lớp SC4, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 26~32)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC5, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 33~39)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC6, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 40~46)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC7, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • Minna no Nihongo (bài 47~50)
  • どんな時どう使う日本語表現文型200
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Có thêm giáo trình hỗ trợ nghe, nói riêng
 • các bạn đã học xong lớp SC8, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 日本語チャレンジ N4: 文法と読む練習, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N4
N4

Trung cấp

Thời lượng cần học 600 tiết
Mục tiêu đào tạo
 • Nắm vững ngữ pháp tiền trung cấp
 • Có khả năng đàm thoại trung cấp theo các chủ đề mang tính xã hội
 • Có khả năng viết câu văn dễ
 • Có khă năng đọc những đoạn văn trình độ tiền trung cấp có độ dài từ 200 ~ 400 chữ
 • Học hết 700 hán tự, 4000 từ vựng

Bạn có thể rút ngắn thời gian học bằng LỚP CẤP TỐC

 • Các bạn đã học xong sơ trung cấp hoặc có trình độ tương đương N4
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L1~4)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC1, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L5~8)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC2, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L9~12)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC3, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L13~16)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC4, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L17~20)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC5, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L21~24)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC6, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級前期 (L1~4)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TC7, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級前期 (L5~8)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong trung cấp (giai đoạn đầu) hoặc trình độ tương đương
 • 120 tiết
  • 日本語総まとめ N3: 文法, 読解, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N3
 • các bạn đã học xong sơ trung cấp hoặc có trình độ tương đương N4
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L1~4)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC1, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L5~8)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC2, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L9~12)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC3, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L13~16)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC4, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ(L17~20)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC5, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • みんなの日本語・中級Ⅰ (L21~24)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC6, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級前期 (L1~4)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TC7, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級前期 (L5~8)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong trung cấp (giai đoạn đầu) hoặc trình độ tương đương
 • 120 tiết
  • 日本語チャレンジ N3: 文法, 読解, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N3
N3

Trung thượng cấp

Thời lượng cần học: 800 tiết
Mục tiêu đào tạo
 • Nắm vững ngữ pháp trung cấp
 • Có khả năng đàm thoại trung cấp theo các chủ đề mang tính xã hội
 • Có khả năng viết câu văn dễ
 • Có khă năng đọc những đoạn văn trình độ trung cấp có độ dài từ 300 ~ 600 chữ
 • Học hết 1000 hán tự, 6000 từ vựng

Bạn có thể rút ngắn thời gian học bằng LỚP CẤP TỐC

 • Các bạn đã học xong lớp TC8 hoặc có trình độ tương đương N3
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級中期 (L1~3)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC1, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級中期 (L4~6)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC2, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級中期 (L7~10)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC3, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L1~3)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC4, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L4~6)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC5, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L7~9)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC6, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L10~12)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong lớp TTC7, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • どんな時にどう使う 日本語表現500
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • Các bạn đã học xong trung cấp (giai đoạn sau) hoặc trình độ tương đương
 • 320 tiết
  • 日本語総まとめ N2: 文法, 読解, 漢字・語彙, 聴解
  • 模擬試験
  • Giải đề thi N2
 • các bạn đã học xong lớp TC8 hoặc có trình độ tương đương N3
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級中期 (L1~3)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC1, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級中期 (L4~6)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC2, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中級を学ぼう・中級中期 (L7~10)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC3, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L1~3)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC4, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L4~6)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC5, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L7~9)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC6, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • 中上級日本語 (L10~12)
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong lớp TTC7, hoặc trình độ tương đương
 • 60 tiết
  • どんな時にどう使う 日本語表現500
  • Giáo viên Nhật & Việt cùng giảng dạy
  • Kết hợp tài liệu đọc hiểu, nghe nói, kanji tương đương giáo trình chính
 • các bạn đã học xong trung cấp (giai đoạn sau) hoặc trình độ tương đương
 • 320 tiết
  • 日本語チャレンジ N3 ⇒ 日本語総まとめN3
  • 日本語チャレンジ N2 ⇒ 日本語総まとめN2
  • Giải đề thi N2
N2

BeWay mở các lớp cấp tốc

(Lớp cấp tốc cả ngày hoặc 1 buổi)

Đối tượng:
Mọi đối tượng
Thời lượng:
6 tháng
Giáo viên:
Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường ĐH, Trung tâm ở HCM và giáo viên người Nhật
Điểm đặc trưng:

Bạn sẽ rút ngắn được thời gian học tiếng Nhật mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Bạn sẽ rèn luyện được khả năng bền bỉ chỉ cần quyết tâm theo đuổi tiếng Nhật.

Bạn sẽ đạt được đủ các kỹ năng Nghe- Nói- Đọc- Viết và Giao tiếp với người Nhật.

Một số hình ảnh của lớp khóa trước

BeWay mở các lớp đặc biệt

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em

Đối tượng:

Dành cho những bé từ 6 đến 15 tuổi

Thời lượng khóa học:
8 tuần / khóa
Học phí:

1.800.000 / khóa

Thời gian học:

Sáng Thứ 7 và Chủ Nhật. Từ 10:00 ~ 11:30

Chiều Thứ 3 và Thứ 5. Từ 15:00 ~ 16:30

* Đến học tại Beway bé không chỉ được học tiếng Nhật mà còn được tham gia các hoạt động lễ hội hàng tháng về Văn Hóa Nhật.

Lớp tiếng Nhật IT (ITJ)

Đối tượng:

Đã đạt trình độ tương đương N4 và muốn sang Nhật làm việc với tư cách KỸ SƯ IT.

Thời lượng khóa học:
 64 tiết / 8 tuần / khóa
Học phí:

3.000.000/ khóa (đã bao gồm giáo trình )

Nội dung:

Đào tạo tiếng Nhật chuyên ngành IT, cách làm việc với Sếp người Nhật, cách giao tiếp và đạt kết quả phỏng vấn cao.